SC Bích Liên - Tổng Thống của đất nước Tích Lan tặng quà chúc mừng cho SC

SC Bích Liên - Tổng Thống của đất nước Tích Lan tặng quà chúc mừng cho SC

Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên
Tại Pháp Viện Minh Đăng Quang – Tổ Đình Giác Nhiên số 8752 Westminster Blvd., Thành Phố Westminster, CA 92683
Điện thoại số (714) 902-4822 do Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên Viện Chủ, Sư Cô Thích Nữ Hoa Liên Trụ Trì